Vaikuttaminen

Etsi sivustosta

Fasilitointi-kannanotto

Lauri_In_GreenForest

Suomen Aspergeryhdistys ry:n hallituksen kannanotto koskien Salainen metsäni- elokuvaa ja sen vaikuttavuuskampanjaan osallistumista ​

Autismi- ja Aspergerliitto mainosti hiljattain jäsenyhdistyksilleen mahdollisuutta osallistua Salainen metsäni -elokuvan levittämiseen järjestämällä tilaisuuksia, joissa yhdistysten toivottiin näyttävän elokuvaa ja keskustelevan sen tekijöiden kanssa. Yhdistyspostista saimme lukea muun muassa, että kyse on "oikeudesta kommunikaatioon", ja että elokuvan päähenkilö "tuo elokuvassa ajatuksiaan esiin tuetusti".

Elokuvan mainostamisen yhteydessä ei kuitenkaan mainittu, että elokuvassa esitellyt tekstit on tuotettu käyttäen 'fasilitoitua kommunikointia', jota nimitetään myös 'tuetuksi kommunikoinniksi'.

Kysymyksessä on menetelmä, joka on lukuisissa maissa, lukuisten asiantuntijatahojen toimesta, todettu toimimattomaksi ja haitalliseksi. Fasilitoinnin kritiikitön käyttö, ilman viestien alkuperän huolellista selvittämistä, katsotaan riskiksi vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien kannalta, joten sen käyttö on usein kokonaan kielletty julkisen terveydenhuollon, opetuksen tai vammaispalvelujen yhteydessä.

Elokuvan levittämisen tukeminen puhumalla pelkästään oikeudesta kommunikointiin, oikeudesta tulla nähdyksi ja kuulluksi, sivuuttaa sen tosiasian, että elokuva kytkeytyy erittäin näkyvästi fasilitoitua kommunikointia koskevaan vuosikymmenien pituiseen julkiseen vuoropuheluun, jossa myös Autismi- ja Aspergerliitolla on ollut roolinsa.

Elokuva ei viesti pelkästään, että vaikeavammaisen ihmisen tulee saada näkyä ja kuulua. Se johdattelee katsojaa uskomaan, että fasilitoitua kommunikointia käyttävän ammattilaisen toiminta tulisi hyväksyä kritiikittä, ja hänet tulisi asettaa samaan asemaan puhevammaisen tulkin kanssa. Tällaisen ammattilaisen osaamisen epäileminen tai häneen sidottavien resurssien rajoittaminen esitellään hienovaraisin keinoin vammaisen henkilön sortamisena.

Tällaisen sisällön levittäminen, ja sitä levittävän kampanjan tukeminen ilman, että tarjotaan samalla tasapuolista tietoa menetelmästä, on Autismi- ja Aspergerliitolta kannanotto. Mikäli liitto katsoo, että sillä ei ole asiaan kantaa, sen ei tulisi tarjota jäsenistölle yksipuolisesti ainoastaan menetelmään kritiikittä uskovien ja sitä levittävien tahojen tuottamaa materiaalia. Jotta pientä joukkoa elokuvantekijöitä ei asetettaisi suomalaisten asiantuntijajärjestöjen yläpuolelle tietolähteenä, elokuvan levittämiseen liittyvän kampanjan ohessa tulisi olla maininta niistä varoituksista, joita useat ammattilais- ja vammaisjärjestöt ovat menetelmästä julkaisseet. Jäsenistö ansaitsee saada ajantasaista ja tasapuolista informaatiota kaikesta asiaan liittyvästä keskustelusta.

Suomen Aspergeryhdistys ry ei osallistu Salainen metsäni -elokuvan vaikuttavuuskampanjaan.

Kannatamme vaikeavammaisten autististen henkilöiden oikeutta näkyä ja tulla kuulluiksi yhteiskunnassa. Emme kannata heidän käyttämistään kyseenalaisen menetelmän uskottavuuden pönkittämisessä, kun lukuisat tutkija- ja ammattilaistahot ovat varoittaneet menetelmän puutteista ja haitoista. Emme kannata suuren yleisön harhaanjohtamista sillä, että menetelmä ja sitä käyttävien ammattilaisten puoltaminen naamioidaan vammaisten oikeuksien puoltamiseksi.

Pyydämme, että Autismi- ja Aspergerliiton hallitus ottaa 'fasilitoidun kommunikoinnin' esiin myös muista näkökulmista, jotta jäsenistö pääsee tutustumaan tasapuolisesti kaikkeen fasilitointia koskevaan tietoon:

Pyydämme, että seuraaville Autismin Talvipäiville kutsutaan puhujiksi asiantuntijoita, jotka voivat avata yleisölle menetelmää koskevien varoittavien kannanottojen ja kieltojen taustaa.

Pyydämme liittoa lisäämään omaan sivustoonsa linkit ISAAC:in ja suomalaisten asiantuntijäjärjestöjen kannanottoihin, jotka luetellaan lähdeluettelossamme sekä Suomen Aspergeryhdistyksen sivustossa. Pyydämme, että liitto ohjaa jäsenistöä perehtymään niihin, erityisesti Salainen metsäni -elokuvan katselun yhteydessä, jotta heidän olisi mahdollista nähdä elokuvan viesti asiayhteydessä, suhteutettuna muuhun menetelmää koskevaan keskusteluun. 

Suomen Aspergeryhdistys ry:n hallitus
Heta Pukki
Teemu Wettenhovi
Janne Nevalainen
Ilkka Nygren
Minttu Aalto 

Lähteet


Samanlaiset artikkelit

Sivukartta

ETUSIVU
Uusimmat artikkelit sivulla

VAIKUTTAMINEN
Kannanotot uutisointiin ja tutkimukseen
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa

YHDISTYS
Jäsenyys
Hallitus
In English
Säännöt

. . YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot: Hallitus, työntekijät, vertaisohjaajat, some

TUKEA JA TIETOA
Aspergerin oireyhtymä
Suomen autismikirjon aikuisten vertaistukiryhmät
Voimaa vertaisosaajalta
Autismikirjo-aiheisia Facebook-ryhmiä

TOIMINTA
Kysyttyä
Vertaistoimintaryhmien kuvaukset
Muu toiminta: Tapahtumat, tilaisuudet, leirit

. . AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri
Vertaistoiminnan ilmoitustaulu

. . HERO
HERO ry:n tiloissa järjestettävä toiminta

. . VAVE
Vakautta vertaistoimintaan- hanke

. . ARKISTO
Tietoa aikaisempien vuosien toiminnasta