Yhdistys

Etsi sivustosta

 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tukea ja tietoa

Järjestämme vertaistukitapaamisia, keskusteluryhmiä, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä sekä muunmuassa kädentaitoihin ja liikuntaan keskittyviä harrastusryhmiä

Lisätietoa
 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tapahtumia

Toteutamme vuosittain kaksi suurempaa tapahtumaa: Autistic Pride Day- tapaamisen kesäkaudella ja Empowerment- tapahtuman syyskaudella.

Lisätietoa
 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Kannanottoja

Otamme kantaa autismin kirjoa koskevaan uutisointiin ja tutkimukseen.

Lisätietoa
 • YHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄ TOIMINTA
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Verkostoitumista

Rakennamme ja ylläpidämme verkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti, ja pyrimme vaikuttamaan näiden kautta autismin kirjoa koskettavien tukien ja mukautusten kehittämiseen, asennemuokkaukseen sekä yleisen esteettömyyden edistämiseen

Lisätietoa

Taipumatonta hiljaista voimaa

Suomen Aspergeryhdistys pyrkii edistämään koko kirjon yhteiskunnallista asemaa, elinolosuhteita ja verkostoitumista, ja tämän kautta vähentämään marginalisointia.

Yhdistyksen
jäsenyys

Jäsenenä tuet yhteiskunnallista vaikuttamistyötämme ja saat tietoa tilaisuuksista, joissa voit tutustua toimintaan ja jäseniin. Olet tervetullut osallistumaan yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja sen sisältöön, juuri sellaisena kuin olet.

Jäsenistöömme kuuluu täysin itsenäisesti selviytyviä, eriasteisten toimintarajoitteiden vuoksi tukipalveluja tarvitsevia ja myös jonkin verran autismin kirjon henkilöiden perheenjäseniä. Yhteistä meille on pyrkimys omavoimaiseen, autismin kirjon aitoa omaa ääntä vahvistavaan toimintaan.

Suomen Aspergeryhdistys on Autismi- ja Aspergerliiton jäsen. Liiton jäsenetuna saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Autismi-lehden sekä jäsenalennusta liiton järjestämien koulutusten osallistumismaksuista.

Vaihtuvista jäseneduista löytyy lisätietoa liiton nettisivuilta:
Vaihtuvat jäsenedut
Jäsenmaksu/kalenterivuosi

25
Varsinainen jäsen
60
Yhteisöjäsen
10
Kannatusjäsen
Kyseessä on minimisumma, yhdistyksen toimintaa voi halutessaan tukea suuremmallakin summalla.
Kannatusjäsenelle ei lähetetä jäsenetuihin kuuluvaa Autismi-lehteä.

Voit hakea jäsenyyttä lähettämällä yhdistyksen sihteerille sähköpostilla vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kerrot nimesi, katu- ja sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi.

Sihteerin sähköpostiin voi lisäksi ilmoittaa muutoksista jäsentiedoissa (sähköposti- ja postitusosoitteiden muutokset, nimenmuutokset). Jäsenyys ei edellytä diagnoosia.

In
English

The Finnish Asperger Association, Suomen Aspergeryhdistys ry (ASY)
is a national organization led by autistic adults, the only one of its kind in Finland.

Our constitution requires that half or more of our board members are on the autism spectrum. Since the Association started in 2005, all or most board members have been autistic. ASY is a member of the umbrella organisation the Finnish Association for Autism and Asperger's Syndrome, along with 26 other associations.

At the beginning of the year 2018, we had 216 members. In a survey of our members at the end of 2017, 94 % of the respondents identified as being on the autism spectrum. Most of them had been officially diagnosed by a specialist. The non-autistic members who responded were parents of autistic children or adolescents.

Our members pay a small annual fee, and get informed about events, activities and major board decision through this website, our Facebook group, and email announcements.

The purpose of our organisation is to reduce marginalization and promote social inclusion and opportunities for independent life management for people on the autism spectrum. Our target group was originally defined as Asperger’s syndrome and autistic conditions similar to it, recognizing the fact that the association could not realistically offer much to people with e.g. very limited verbal communication. We do not, however, judge people on the basis of their individual challenges or refuse anyone on the basis that they are too autistic. Over the years, people’s perceptions and the terminology have gradually shifted, and it is now common for our members to talk about the autism spectrum or ‘neurospectrum’. Also, we recognise that many of our members have multiple diagnoses and identities, and we work in cooperation with organisations where the main focus is on other types of neurodivergence, particularly the Helsinki region Different Learners’ association (HERO) and the ADHD adults’ association.

Our members perceive their autistic characteristics in various ways. Some feel they are only 'different', some identify with the term 'neurodivergent', some are disabled and rely on disability services, some seek therapies or medications, and some may even express the idea that they would rather not be autistic. We do not require members to subscribe to any particular interpretation or ideology.

A core part of ASY's activity is peer groups, which run once a week or more in the Helsinki region and less frequently in Lappeenranta, in south-eastern Finland. The groups focus on various topics, some on self-help and support, some on leisure activities, some on research and political themes. We also network with autistic-led peer groups run by other organisations in different parts of the country.

Our main annual events, which bring together a considerable proportion of the membership, are the Autistic Pride Day in June and a two-day Empowerment Event in October-November. We aim to develop our connections with similar organisations in other countries and to learn about the situations of autistic people elsewhere by inviting speakers from abroad. Over the past years, we have had guest speakers from Sweden, Estonia, Russia, the Netherlands and the United Kingdom.
...

Yhdistyksen
Säännöt

 • 01

  YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

  Yhdistyksen nimi on Suomen Asperger-yhdistys ry, Asperger-föreningen i Finland rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Yhdistys käyttää toiminnassaan sekä suomen että ruotsin kieltä. Yhdistyksen rekisteröinti- ja pöytäkirjakieli on suomi.

 • 02

  TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

  Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Asperger-henkilöiden sekä Aspergerin oireyhtymää lähellä olevien autismikirjon henkilöiden yhteiskunnallista asemaa ja elämänhallinnan mahdollisuuksia sekä vähentää heihin kohdistuvaa marginalisointia.


  Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • Levittää tietoa Asperger-henkilöiden ja muiden autismikirjon henkilöiden erityisistä tavoista olla vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.
  • Toimia Asperger-henkilöiden ja muiden autismikirjon henkilöiden edunvalvojana yhteiskunnassa.
  • Toimia yhteistyössä viranomaisten ja yhteisöjen kanssa saadakseen aikaan parempaa opetusta, terveydenhoitoa, parempia sosiaalisia oloja sekä yleisiä työllistymisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia Asperger-henkilöille ja muille autismin kirjoon kuuluville henkilöille.
  • Toimia sen puolesta, että Asperger-henkilöt ja muut autismikirjoon kuuluvat henkilöt voisivat aikuisina elää ilman marginalisointia.
  • Edistää ja tukea Asperger-henkilöiden ja muiden autismikirjon henkilöiden keskinäistä yhteistoimintaa.

  Toteuttaakseen tavoitteensa yhdistys:

  • Tiedottaa Aspergerin oireyhtymästä ja muista sitä lähellä olevista autismikirjon muodoista.
  • Tekee aloitteita / anomuksia Autismi- ja Aspergerliitolle sekä muille yhteisöille ja viranomaisille.
  • Järjestää jäsenistölleen koulutusta, oma-apu- ja virkistystoimintaa.
  • Järjestää mahdollisuuksiensa mukaan kerhotoimintaa ja yhteistapaamisia.
  • Pitää yllä yhteyksiä muihin yhdistyksiin ja yhteisöihin, jotka toimivat samantapaisten päämäärien hyväksi.

  • Tukeakseen toimintaansa voi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia saatuaan asianmukaiset luvat näihin.

 • 03

  JÄSENET

  Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa luonnollinen henkilö ja kannattajajäseneksi luonnollinen tai juridinen henkilö. Päätöksen yhdistyksen jäseneksi ottamisesta tekee hallitus. Varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksu määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksestä eroamiseen vaaditaan yhdistyslaissa säädetty ilmoitus. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli yhden vuoden (1) ajan, voi hallitus erottaa hänet. Jäsenen erottaminen muista kuin ylläolevista syistä käsitellään yhdistyksen kokouksessa. Erottamisen perusteena voi olla jäsenmaksulaiminlyönnin ohella vain se, että jäsenen on osoitettu vahingoittaneen vakavasti yhdistyksen toimintaa tai sääntöjen mukaisia tavoitteita. Erottamispäätökseen tarvitaan 2/3 äänistä. Läsnäolevilla varsinaisilla jäsenillä on oikeus osallistua päätöksen tekemiseen yhdistyksen asioista päätettäessä. Kannattajajäsenillä on puhe- ja esitysoikeus mutta ei äänioikeutta.

 • 04

  HALLITUS

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) muuta varsinaista jäsentä sekä yhdestä neljään (1-4) varajäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on valittava autismikirjon henkilöiden joukosta. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa tai kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


  Hallituksen tehtäviä ovat:

  • Valvoa yhdistyksen etuja ja hoitaa sen juoksevia asioita. Kutsua yhdistys koolle. Alustaa kokouksessa käsiteltävät asiat sekä toteuttaa sen päätökset.
  • Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja tehdä yhdistyksen vuosikokoukselle toimintakertomus yhdistyksen viimeisen vuoden toiminnasta.
  • Hoitaa sellaiset asiat, joita yhdistyslain sääntöjen mukaan ei ole määrätty yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.
  • Hallitus voi keskuudestaan tai sen ulkopuolelta asettaa valiokuntia. Valiokuntien tehtävistä päättää hallitus.
 • 05

  YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

 • 06

  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine liitteineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 • 07

  YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

  Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle. Kokouksesta ilmoitetaan viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta Autismi- ja Aspergerliitto ry:n äänenkannattajassa tai muussa yhdistyksen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. Kirjallinen ilmoitus voi tapahtua myös sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 • 08

  YHDISTYKSEN KOKOUKSET

  Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja kannattajajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 • 09

  VARSINAISET KOKOUKSET

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Hyväksytään kokouksen esityslista.
  • Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  • Valitaan yhdistykselle edustajat niiden yhdistysten kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä.
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 • 10

  SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

  Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta vaatii vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa tulee mainita, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista. Jos yhdistys puretaan, sen varat käytetään yhdistyksen tavoitteita vastaavaan toimintaan viimeisen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Sivukartta

ETUSIVU
Uusimmat artikkelit sivulla

VAIKUTTAMINEN
Kannanotot uutisointiin ja tutkimukseen
Verkostoituminen kansainvälisesti ja kotimaassa

YHDISTYS
Jäsenyys
Hallitus
In English
Säännöt

. . YHTEYSTIEDOT
Yhteystiedot: Hallitus, työntekijät, vertaisohjaajat, some

TUKEA JA TIETOA
Aspergerin oireyhtymä
Suomen autismikirjon aikuisten vertaistukiryhmät
Voimaa vertaisosaajalta
Autismikirjo-aiheisia Facebook-ryhmiä

TOIMINTA
Kysyttyä
Vertaistoimintaryhmien kuvaukset
Muu toiminta: Tapahtumat, tilaisuudet, leirit

. . AJANKOHTAISTA
Tapahtumakalenteri
Vertaistoiminnan ilmoitustaulu

. . HERO
HERO ry:n tiloissa järjestettävä toiminta

. . VAVE
Vakautta vertaistoimintaan- hanke

. . ARKISTO
Tietoa aikaisempien vuosien toiminnasta